Podmiot Medyczny wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000228012
Strona głównaRegulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez przychodnię Dimedic.PL

Prosimy zapoznać się dokładnie z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez przychodnię Dimedic.PL ("Regulamin") prowadzoną przez Dimedic Polska Sp. z o.o. ("Dimedic") przed skorzystaniem z naszych usług.

Regulamin określa warunki, na podstawie których możesz za pośrednictwem portalu www.mojdoktor.pl ("Portal") korzystać z naszych usług. Korzystanie z Portalu obejmuje: dostęp do Portalu, przeglądanie Portalu oraz rejestrację w celu skorzystania z usług. Prosimy dokładnie zapoznać się z Regulaminem przed rozpoczęciem przeglądania naszego Portalu, korzystania z usług, ponieważ korzystanie z Portalu oraz naszych usług odbywa się na zasadach i warunkach w nim określonych. Zalecamy zapisanie do pliku niniejszego Regulaminu na wypadek konieczności odwołania się do niego w przyszłości. Jeśli nie zgadzasz się w warunkami zawartymi w Regulaminie, to nie powinieneś korzystać z usług naszego Portalu. Ilekroć w Regulaminie używa się zwrotów w drugiej osobie ("Ty", "Twój", "Ciebie", etc.) lub zwrotu "Pacjent" chodzi o osobę, która korzysta z usług oferowanych przez Portal.

1. Informacje o nas oraz jak się z nami skontaktować

1.1. Usługodawcą jest Dimedic Polska sp. z o.o., ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź, NIP: 9472001543, Email: [email protected]

1.2.Administratorem Twoich danych osobowych w zakresie usług telemedycznych świadczonych za pośrednictwem strony mojdoktor.pl jest Dimedic Polska Sp. z o.o., ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź, NIP: 9472001543, REGON: 385507551, KRS: 0000828100, e-mail: [email protected]

1.2. Dimedic Polska sp. o.o. jest również podmiotem przetwarzającym Twoje dane osobowe w zakresie procesu składania deklaracji poz oraz weryfikacji Twoich danych osobowych i procesu potwierdzania Twoich praw do uzyskiwania świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach teleporad POZ (finansowanych przez NFZ). W tym przypadku Administratorem Twoich danych jest Zakład Profilaktyczno-Leczniczy w Kołobrzegu na ul. Wschodniej 3.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.MOJDOKTOR.PL

2.1 Nasze usługi obejmują udzielanie informacji i porad, konsultacje oraz usługi telemedycyny:

a) teleporada POZ udzielana w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, która jest:

 • finansowana przez NFZ
 • dedykowana dla pacjentów, którzy złożyli deklarację wyboru świadczeniodawcy za pośrednictwem platformy mojdoktor.pl
 • realizowana przez specjalistów medycyny rodzinnej

b) teleporada komercyjna

 • odpłatna
 • realizowana przez lekarzy specjalistów z odpowiedniej dziedziny medycyny

c) inne usługi medyczne

3. Polityka prywatności oraz Cookies

Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz polityką plików cookie. Nasza polityka prywatności oraz polityka plików cookie określają warunki przetwarzania danych osobowych, które zbierzemy lub które nam dostarczysz oraz informacje na temat plików cookies wykorzystywanych na naszym Portalu.

4. Rejestracja

4.1 W celu korzystania z naszych usług musisz zarejestrować się na Portalu mojdoktor.pl i wybrać rodzaj usługi teleporady lub innej usługi medycznej, z której chcesz skorzystać.

Rejestracja w Portalu wymaga podania przez Pacjenta: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail, numeru PESEL.

4.2 Jeżeli użytkownik działa niezgodnie z Regulaminem, nie jesteśmy zobowiązani do świadczenia usług.

4.3 Rejestrując się w celu skorzystania z naszych usług telemedycyny:

4.3.1 oświadczasz, że informacje, które nam podałeś są kompletne oraz zgodne z prawdą;

4.3.2 składasz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego,

4.3.3 składasz oświadczenie o wyrażeniu zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz w zw. z art. 9 ust 2 lit. a RODO na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO tj. dotyczących Twojego zdrowia

4.3.4 zgadzasz się przestrzegać zasad poufności dotyczących nazwy użytkownika i hasła oraz podjąć odpowiednie kroki w celu ich zabezpieczenia, a także nie będziesz dzielić się z innymi osobami szczegółami dotyczącymi danych do logowania do swojego Panelu Pacjenta,

4.3.5 oświadczasz, że masz ukończone 18 lat.

4.4 Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że ktoś inny zna Twoją nazwę użytkownika lub hasło, poinformuj nas natychmiast o tym pisząc na adres [email protected]

5. Ograniczenia wiekowe

5.1 Dimedic świadczy swoje usługi, a lekarze wystawiają recepty tylko dla Pacjentów, którzy ukończyli 18 lat. Zastrzegamy sobie prawo do żądania przedstawienia dowodu na potwierdzenie Twojego wieku przed rozpoczęciem realizacji usługi telemedycznej.

6. Twoje zobowiązania podczas korzystania z naszych usług oraz składania zamówienia

6.1 Jako Pacjent zobowiązujesz się:

a) Prawdziwe informacje

Odpowiadać szczerze i dokładnie na wszystkie pytania oraz nie zatajać żadnych informacji które mogą okazać się istotne dla wykonania usługi.

b) Rejestracja osobista

Nie rejestrować się więcej niż jeden raz.

c) Rejestracja w imieniu innej osoby

Nie rejestrować się oraz nie wypełniać formularza w imieniu innej osoby.

d) Postępowanie zgodnie z instrukcjami

Zapoznać się dokładnie z każdą wiadomością, która została przesłana do Twojego Panelu Pacjenta przed rozpoczęciem terapii zaleconej i przepisanej przez naszego lekarza, postępować zgodnie z instrukcjami przyjmowania leku oraz innymi instrukcjami otrzymanymi od lekarza Dimedic. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przepisanego leku skontaktować się z nami i nie zażywać leku, dopóki nie otrzymasz od nas wystarczających informacji oraz dopóki nie zrozumiesz właściwych instrukcji.

7. Odpłatność za usługi telemedyczne

7.1 Usługi telemedyczne polegające na udzieleniu konsultacji lekarskiej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, świadczone za pośrednictwem serwisu mojdoktor.pl stanowią usługi:

 • odpłatne lub
 • nieodpłatne dla Pacjenta, finansowane ze środków publicznych.

7.2 Ceny odpłatnej konsultacji lekarskiej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej podane są na Portalu.

7.3 Opłata za konsultację lekarską powinna zostać uiszczona przez system płatności dostępny na Portalu przed udzieleniem konsultacji.

7.4 Brak uiszczenia opłaty, w przypadku usługi odpłatnej, skutkuje brakiem realizacji konsultacji lekarskiej.

7.5 Pacjent, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

7.6. W przypadku konsultacji lekarskich z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, teleporady udzielane są po złożeniu przez pacjenta deklaracji wyboru świadczeniodawcy za pośrednictwem Portalu mojdoktor.pl.

7.7 Rejestracja i założenie konta w Portalu mojdoktor.pl są bezpłatne.

8. Usługa telemedyczna

8.1 Z usługi telemedycznej możesz skorzystać rejestrując się na Portalu lub będąc zalogowanym na Twoim Panelu Pacjenta, wybierając jedną z usług teleporady lub innych usług medycznych i postępując zgodnie z instrukcjami na Portalu.

9. Zawarcie i rozwiązanie Umowy. Reklamacje

9.1 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu zostaje zawarta pomiędzy Dimedic a Tobą z chwilą Twojego pierwszego zalogowania się do Portalu za pośrednictwem Konta, bądź, w przypadku składania deklaracji – z chwilą jej poprawnego złożenia.

9.2. Możesz wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu, bez wskazywania przyczyny, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail [email protected]. Wypowiedzenie umowy oznacza zakończenie możliwości korzystania z Portalu. W piśmie należy wskazać: imię, nazwisko oraz Login, którym posługiwałeś się podczas logowania do Portalu. Wypowiedzenie Umowy nie powoduje wycofania deklaracji wyboru poz.

9.3. Dimedic może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia poprzez przesłanie Tobie stosownego oświadczenia mailowo oraz na Twój adres pocztowy przypisany do Konta. Wypowiedzenie umowy nie wiąże się z anulowaniem deklaracji wyboru lekarza POZ

9.4 Nie możesz zrezygnować z:

9.4.1 usług, które zostały już wykonane,

9.4.2 produktów leczniczych bądź innych produktów związanych z ochroną zdrowia, które zostały już zakupione.

9.5 Złożenie przez Ciebie zamówienia na usługę telemedycyny wraz z dostarczeniem recepty wymaga od nas przed wystawieniem recepty przeprowadzenia oceny, czy Twój stan zdrowia pozwala na przepisanie Ci leków. Jesteśmy zobowiązani do wykonania tej usługi oraz do oceny, czy Twój stan zdrowia wymaga przepisania leków w momencie złożenia zamówienia, i w związku z tym nie przysługuje Ci prawo do anulowania zamówienia.

9.6 Masz prawo anulować zamówienie na nasze usługi w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości z potwierdzeniem Twojego zamówienia.

9.7 Jeżeli przysługuje Ci prawo do anulowania zamówienia i zwrotu kosztów, skontaktuj się z nami.

9.8 Możesz złożyć reklamację na usługę kontaktując się z nami na adres e-mail [email protected].

9.9 Reklamacje dotyczące funkcjonalności Portalu rozpatrywane będą w ciągu 5 dni roboczych, a reklamacje dotyczące pozostałych kwestii, w tym kwestii medycznych rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

9.10 Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Portalu jest całkowicie dobrowolne i z każdej z usług Pacjent może zrezygnować w każdej chwili, chyba że co innego wynika ze szczególnych postanowień Regulaminu.

10. Nasze prawo do odstąpienia od umowy

10.1 Możemy odstąpić od umowy w przypadku, gdy złamiesz zasady określone w Regulaminie. Odstąpić od umowy możemy pisząc do Ciebie w przypadku, gdy nie podałeś, w rozsądnym czasie, informacji, które są konieczne do świadczenia przez nas usług.

11. Nasze zobowiązania wobec Ciebie

11.1 Jeśli nasze działania nie są zgodne z niniejszym Regulaminem, ponosimy odpowiedzialność za takie straty i szkody jakie poniesiesz, które są możliwym do przewidzenia skutkiem naruszenia przez nas umowy zawartej z Tobą. Nie ponosimy odpowiedzialności za takie straty i szkody jakie poniesiesz, które nie są możliwe do przewidzenia. Straty i szkody są możliwe do przewidzenia, jeśli albo oczywistym jest, że będą miały miejsce, albo zarówno Dimedic, jak i Pacjent wiedzieli o tym, że mogą one mieć miejsce, na przykład, jeśli omawiałeś je z nami w trakcie procesu świadczenia usługi.

11.2 Ponosimy pełną odpowiedzialność medyczną za wszystkich naszych pacjentów i nie wykluczamy, ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności wobec pacjentów w sytuacji, gdyby było to niezgodne z prawem.

11.3 W zakresie określonym przez przepisy prawa, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym niedbalstwa), naruszenia obowiązków ustawowych lub z innych przyczyn, nawet jeśli były możliwe do przewidzenia, wynikające z lub odnoszące się do użytkowania lub niemożności użytkowania naszego Portalu albo korzystania z lub polegania na ogólnej zawartości wyświetlanej na naszym Portalu.

11.4 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez wirusy komputerowe pochodzące od osób trzecich, rozproszone ataki blokujące dostęp do Portalu lub inne szkodliwe technologicznie materiały, które mogą zainfekować Twój komputer, oprogramowanie, dane lub inne informacje chronione.

11.5 Odpowiedzialność za treści stron internetowych, do których odnośniki (linki) znajdują się na naszym Portalu ponoszą ich administratorzy. Zamieszczenie odnośników nie oznacza, że zweryfikowaliśmy te strony internetowe.

11.6 Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza Twoich praw ustawowych.

12. Dostęp do naszego Portalu

12.1 Nasz Portal jest dostępny bezpłatnie dla Pacjenta.

12.2 Nie możemy zagwarantować, że nasz Portal lub dowolne treści na nim umieszczone, będą dostępne zawsze w sposób nieprzerwany. Nasz Portal jest dostępny przez określony czas. Usługi są świadczone wówczas, gdy Portal jest technologiczne dostępny.

12.3 Nie zapewniamy środków technicznych niezbędnych do skorzystania przez Pacjenta z naszego Portalu.

12.4 Korzystanie z usług Dimedic Polska sp. z o.o. jest poddane prawu polskiemu oraz prawu Unii Europejskiej.

13. Informacje zawarte na Portalu

13.1 Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia, aby informacje dostępne na naszym Portalu, dotyczące naszej działalności, usług i jakichkolwiek produktów opisanych na Portalu, były dokładne i zgodne z rzeczywistością. Może jednak się zdarzyć, że informacja zaprezentowana na Portalu będzie nieaktualna w związku z naszym ciągłym rozwojem.

13.2 Ogólne informacje medyczne znajdujące się na Portalu - w odróżnieniu od spersonalizowanych informacji umieszczanych w Twoim Panelu Pacjenta - nie stanowią substytutu porady medycznej i nie powinny być odczytywane i rozumiane w ten sposób. Nie są one informacjami, które należy traktować jako poradę medyczną. Należy uzyskać specjalistyczną poradę medyczną przed podjęciem lub zaniechaniem jakichkolwiek działań na podstawie ogólnych informacji medycznych znajdujących się na naszym Portalu.

14. Odnośniki z naszego Portalu do innych stron internetowych

14.1 Możemy na naszym Portalu zamieszczać odnośniki do stron internetowych, których właścicielami są osoby trzecie lub które są kontrolowane przez osoby trzecie. Te odnośniki są zamieszczone dla Twojej wygody i Dimedic nie ma wpływu na treści zawarte na tych stronach.

15. Prawa własności intelektualnej

15.1 Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do naszego Portalu i materiałów na nim opublikowanych. Materiały te na całym świecie pozostają pod ochroną prawa autorskiego i innych przepisów prawa. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone.

15.2 My (oraz inni zidentyfikowani twórcy) musimy być zawsze wskazani jako autorzy treści zawartych na Portalu.

15.3 Nie wolno Ci używać jakichkolwiek fragmentów treści zawartych na naszym Portalu w celach komercyjnych bez uprzedniego uzyskania licencji od nas lub naszych licencjodawców.

15.4 Za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo na to zezwala, nie wolno kopiować, przerabiać, rozpowszechniać, udostępniać ani w inny sposób korzystać, komercyjnie bądź niekomercyjnie, z tego Regulaminu ani treści dostępnych na Portalu.

16. Wymagania techniczne do obsługi Portalu

16.1. Możesz korzystać z Usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

16.2. Do korzystania z Portalu wymagane jest posiadanie przez Ciebie urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

16.3. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Portalu, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzystasz w szczególności posiadało: system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień; skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall); zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa; aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej; oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

17. Przeniesienie Praw

17.1 Możemy przenieść nasze prawa i zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu na inną osobę. Zawsze poinformujemy Cię pisemnie (pisemnie oznacza również informację za pomocą wiadomości e-mail lub za pomocą Panelu Pacjenta) jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce i zapewnimy, że przeniesienie nie wpłynie na Twoje prawa związane z umową.

17.2 Nie możesz przenieść Twoich praw i zobowiązań na inną osobę.

18. Rozdzielność

18.1 Jeśli sąd stwierdzi, że niektóre postanowienia Regulaminu są niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia Regulaminu będą w dalszym ciągu obowiązywać. Każde z postanowień niniejszego Regulaminu należy rozpatrywać oddzielnie. Jeśli sąd lub właściwy organ stwierdzi, że któreś z nich są niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia będą w dalszym ciągu obowiązywać.

19. Zmiany Regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu lub nałożenia na Dimedic Polska sp. z o.o. określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Dimiedic Polska sp. z o.o., a także w celu usprawnienia działania Portalu i obsługi Pacjentów, poprawy ochrony ich prywatności i zapobieganiu nadużyciom. Zmiany stają się skuteczne w terminie 14 dni od momentu powiadomienia Cię o zmianach i udostępnienia Ci zmienionego Regulaminu, w szczególności poprzez jego publikację na Portalu oraz przesłanie na Twój adres e-mail powiązany z Kontem.

Standard organizacyjny teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

 1. Teleporady POZ udzielane są za pośrednictwem Portalu mojdoktor.pl.
 2. Teleporada POZ to porada medyczna, udzielana przez lekarza Poradni POZ Zakład Profilaktyczno-Leczniczy w Kołobrzegu na ul. Wschodniej 3 za pośrednictwem połączenia telefonicznego lub innych narzędzi teleinformatycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, po złożeniu przez pacjenta deklaracji wyboru świadczeniodawcy.
 3. Teleporady POZ udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00.
 4. Pacjent dokonuje rezerwacji terminu Teleporady POZ poprzez rejestrację w Portalu mojdoktor.pl. Rejestracja w Portalu wymaga podania przez pacjenta: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail, numeru PESEL.
 5. Prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w szczególności:
  a) Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  b) Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  c) Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego świadczenia usług,
  Postępowanie reklamacyjne reguluje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępny na stronie mojdoktor.pl
 6. Do odbycia porady medycznej za pośrednictwem połączenia telefonicznego konieczne jest posiadanie telefonu komórkowego lub telefonu stacjonarnego.
 7. Poradnia POZ udostępnia w Portalu mojdoktor.pl funkcjonalność umożliwiającą umówienie Teleporady POZ.
 8. Celem Teleporady POZ jest określenie, na podstawie podanych przez pacjenta symptomów, ryzyka zachorowania oraz przekazanie pacjentowi informacji o ocenie stanu zdrowia wraz z zaleceniami.
 9. Lekarz kontaktuje się z pacjentem telefonicznie, wykonując połączenie na numer telefonu wskazany przez Pacjenta przy rejestracji. W sytuacji problemów technicznych lub zerwania połączenia podczas rozmowy, pacjent powinien poczekać na ponowne połączenie z lekarzem, nie wykonując w tym czasie innych połączeń, zostawiając wolną linię do kontaktu.
 10. Lekarz podejmuje co najmniej trzykrotnie próbę nawiązania połączenia. W sytuacji braku kontaktu z pacjentem Teleporada POZ zostaje anulowana.
 11. Pacjent ma możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z personelem medycznym w Zakładzie Profilaktyczno-Leczniczym w Kołobrzegu na ul. Wschodniej 3, w przypadku, gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady. Stan zdrowia pacjenta podlega w takim przypadku ocenie lekarza udzielającego teleporady.
 12. W przypadku wystawienia e-recepty lub e-skierowania pacjent zrealizuje je:
  - podając w aptece (e-recepta) lub przy realizacji e-skierowania 4-cyfrowy kod e-recepty lub e-skierowania wraz ze swoim numerem PESEL.
  - pokazując w aptece (e-recepta) lub przy realizacji e-skierowania kod kreskowy e-recepty lub e-skierowania (plik PDF) przesłany na adres e-mailowy pacjenta
  - przedstawiając wydruk informacyjny (do odebrania stacjonarnie w Poradni POZ) w aptece (e-recepta) lub w podmiocie leczniczym (e-skierowanie)
 13. Lekarz może wystawić zlecenie na wyrób medyczny. Pacjent otrzymuje numer zlecenia (4-cyfrowy kod), który wraz z numerem PESEL umożliwia zakup potrzebnego wyrobu medycznego w sklepie medycznym lub w aptece, które mają podpisaną umowę z NFZ.
 14. Pacjent ma możliwość założenia i korzystania z Internetowego Konta Pacjenta (IKP), gdzie znajdują się (informacje na temat danych medycznych, w tym na temat wystawionych e-recept, e-skierowań. IKP jest łatwe i szybkie w obsłudze. Aby zalogować się do IKP należy wejść na www.pacjent.gov.pl, zakładka Internetowe Konto Pacjenta, wybrać jeden ze sposobów logowania i postępować według jasnych i czytelnych instrukcji.
 15. Przebieg Teleporady POZ opisywany jest w prowadzonej przez Usługodawcę dokumentacji medycznej pacjenta.