Podmiot Medyczny wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000228012
Strona głównaInformacje o przetwarzaniu danych osobowych

Podstawowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych w serwisie internetowym mojdoktor.pl

Szanowny Użytkowniku, Szanowna Użytkowniczko, poniżej przedstawiamy informacje o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z wymogami RODO*.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dimedic Polska Sp. z o.o., ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź, NIP: 9472001543.
 2. W każdej chwili można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając wiadomość na adres [email protected]
 3. Administrator Dimedic Polska Sp. z o.o. przetwarza podane dane osobowe w celu:
  b) odpowiedzi na przesłane zgłoszenie
  a) udzielenia świadczeń zdrowotnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  d) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. realizacja umowy z Państwem, e) art. 6 ust. 1 lit. a) oraz w zw. z art. 9 ust 2 lit. a RODO tj. dobrowolna zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych: tj. imię i nazwisko, dane adresowe, nr PESEL, numer telefonu, a także dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO tj. dane biometryczne i dane dotyczące Twojego zdrowia - w przypadku udzielenia świadczeń zdrowotnych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji zgłoszenia i udzielenia świadczeń zdrowotnych. Niepodanie danych uniemożliwi przyjęcie zgłoszenia oraz udzielenie świadczeń zdrowotnych.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres potrzebny do realizacji zgłoszenia i następnie archiwizowane przez okres 12 miesięcy. Natomiast w przypadku udzielenia świadczeń zdrowotnych, dane osobowe o stanie zdrowia, zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzanie przez 20 lat.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych (Dimedic Limited, Oktawave sp. z o. o., Qbusoft sp. z o.o., Fabrity sp. z o.o., Fully Verified OÜ, Thecamels S.C. Kamil Porembiński, Adam Mirowski). Ponadto odbiorcą danych będzie laboratorium, które otrzyma skierowanie w odniesieniu do Ciebie na wykonanie badań laboratoryjnych, jeżeli wyrazisz na to zgodę. W zakresie ustalonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, odbiorcą danych może być odpowiednia jednostka terytorialna Sanepidu.
 8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych. W celu realizacji tych praw należy kontaktować się z administratorem poprzez adres e-mail: [email protected]
 9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Nie będą Państwo podlegali profilowaniu na podstawie przetwarzanych przez nas danych osobowych.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)