Podmiot Medyczny wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000228012
Strona głównaPolityka prywatności

Polityka prywatności serwisu internetowego mojdoktor.pl

Drogi Użytkowniku!

Korzystając z naszej strony pod adresem www.mojdoktor.pl (dalej „strona”) powierzasz nam swoje dane osobowe. Najważniejsze dla nas jest ich bezpieczeństwo oraz to, żebyś miał pewność, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego korzystamy z bezpiecznych narzędzi i usług świadczonych tylko przez zaufanych Partnerów. Cenimy sobie przejrzyste zasady współpracy, poniżej przekazujemy wszystkie ważne i pomocne informacje. Prosimy Cię o dokładne zapoznanie się z dokumentem, mamy nadzieję, że pomoże Ci on w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się poniżej. Jeśli nie znajdziesz interesującej Cię odpowiedzi, zawsze możesz zadać pytanie naszemu Inspektorowi Ochrony Danych (dane kontaktowe poniżej).

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dimedic Polska Sp. z o.o., ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź, NIP: 9472001543.

Jak pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Co do zasady większość danych podajesz sam za pośrednictwem naszej strony internetowej mojdoktor.pl. Jeżeli korzystasz z naszych usług w ramach złożenia deklaracji wyboru lekarza do wybranej przychodni POZ – udzielanie teleporad odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dimedic a wybraną przez Ciebie przychodnią POZ.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz w związku z korzystaniem z naszej strony. Są to dane niezbędne do realizacji konsultacji medycznych oraz składania i realizacji zapotrzebowania na świadczenia medyczne poprzez stronę tj. imię i nazwisko, adres dostawy oraz adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy.

Jeśli zdecydujesz się otrzymywać od nas newsletter przetwarzamy także podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej w związku z wysyłaniem newslettera.

Będziemy przetwarzać Twoje dane również podczas obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację na usługę zakupioną na stronie - tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, jak również podczas obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, połączenie tekstowe) - adres e-mail, imię i nazwisko lub pseudonim.

Przetwarzamy także dane, które pozostawiasz przy okazji poruszania się po naszej stronie i korzystaniu z jego funkcjonalności. Są to dane pozostawiane w tzw. plikach cookies, których dokładne wyszczególnienie i cechy znajdują się w tabeli poniżej.

Możemy wykorzystać również Twoje dane do dopasowania naszych komunikatów do Twoich zainteresowań oraz do wewnętrznych analiz.

Aby dopasować treści oraz ułatwić Ci korzystanie z naszej przychodni będziemy wykorzystywać następujące kategorie danych: informacje o interesujących Cię produktach i usługach zdrowotnych, sposobie korzystania z nich, informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych (odwiedzanych podstronach w obrębie strony), informacje o używanych urządzeniach. MojDoktor.pl wykorzystuje ww. informacje do zapewnienia najwyższej jakości świadczenia usług medycznych i oceny Twoich potrzeb zdrowotnych. Dzięki tym działaniom możemy opracować dedykowane dla Ciebie usługi medyczne dobrane w oparciu o Twoje zidentyfikowane potrzeby zdrowotne. Dzięki temu możemy również poprawy jakość korzystania z naszej strony. Twoje dane nie podlegają jednak automatycznemu podejmowaniu decyzji. Działania naszych systemów nie będą wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w sposób podobny istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

LpCele przetwarzanie danych (w kontekście funkcjonowania strony):Podstawy prawne:Okres przetwarzania:
1Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznejart. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw PacjentaJeżeli jesteś naszym pacjentem i utworzyliśmy Twoją dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.
2wykonanie umowy łączącej nas z naszymi Pacjentami, taką umową jest najczęściej regulamin, który akceptujesz zanim będziemy mogli umożliwić Ci korzystanie z poszczególnych funkcjonalności strony.art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotycządo czasu wygaśnięcia danej umowy (regulamin strony), a po jej wygaśnięciu tylko jeśli jest to prawem wymagane lub dozwolone na przykład w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń
3prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych.Art. 6 ust. 1 lit. c RODOprzez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
4przesyłanie informacji o usługach naszej poradni, dokonywanie pomiarów statystycznych i analiz.art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z uzasadnionych interesów administratora.do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
5przesyłanie informacji o dokonywanie pomiarów statystycznych i analiz oraz profilowania, w tym dla osób trzecichart. 6 ust. 1 lit. a) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzaniedo czasu cofnięcia zgody
6dokonanie pomiarów statystycznych (w tym analizowanie), ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści komunikatów)art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora art. 6 ust. 1 lit. a) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodędo czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu do czasu cofnięcia zgody
7w celach związanych z badaniem satysfakcji, w szczególności poprzez wysyłanie na adres e-maili komunikacji z prośbą o wystawienie opinii (recenzji) lub wypełnienie ankiety satysfakcjiart. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora art. 6 ust. 1 lit. a) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodędo czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu do czasu cofnięcia zgody

Komu powierzamy dane?

W prowadzeniu strony i niektórych jego funkcjonalności wspierają nas nasi Partnerzy i Dostawcy zarówno produktów, jak i usług. Są to zewnętrzne podmioty, którym możemy udostępniać dane.

Dane będą udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie w następujących celach:

 • zapewnienie realizacji usługi medycznej dla Pacjentów,
 • umożliwienie prawidłowej komunikacji Przychodni z Pacjentami,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów IT wspomagających świadczenie usług medycznych dla Pacjentów.

Nasi Dostawcy usług, to np. dostawcy usług IT, agencje marketingowe i graficzne i inni dostawcy wspierający nas w bieżącym działaniu strony. Zawieramy z naszymi Dostawcami usług umowy na podstawie których Dostawcy mogą przetwarzać powierzone im dane wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania). Partnerzy i Dostawcy usług mogą działać w krajach, które zapewniają inny poziom ochrony, niż występujący w Unii Europejskiej. W przypadku przekazywania danych do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego podejmujemy wszelkie konieczne działania, aby zapewnić, że zostanie zachowany poziom ochrony zgodnie z obowiązującym prawem.

Czy musisz podawać dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności uniemożliwi nam świadczenie tych usług.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych

Jeżeli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie swoich danych, masz także:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych oraz jego dane kontaktowe:

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz w celu umożliwienia kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Dane Inspektora znajdują się poniżej.

Adres korespondencyjny:
Dimedic Polska Sp. z o.o.
ul. Pojezierska 90A, 91-341
Łódź
E-mail: [email protected]