Podmiot Medyczny wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000228012